Patent Tescili

Patent Tescili

Patent; Buluş, tarim dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.

Buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme , kullanma veya satma hakkına PATENT denir. Sınai mülkiyet hakları içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı” özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.
Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gereken kriterler nelerdir?
a.Yenilik; Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
b.Tekniğin bilinen durumunun aşılması; “Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı” nitelik anlamındadır.
c.Sanayiye uygulanabilirlik; Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Patent verilmeyecek konular ve buluşlar nelerdir?
* Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
* Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
* Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
* Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
* İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usulleri,
*Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri,
*Konusu kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

Türkiye’de kaç çeşit patent sistemi vardır?

Ülkemizdeki patent korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcuttur. İncelemeli patent sisteminde, araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenmektedir. Rapor olumlu ise incelemeli patent almak hakkı doğmaktadır. Koruma süresi 20 yıldır. İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlenmemektedir. Koruma süresi 7 yıldır.

FAYDALI MODEL

Yeni buluşları koruma sağlamak  için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi’dir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli ve süresi  bakımından farklıdır. Faydalı Model belgesinin koruma süresi 10 yıldır. 10 yıl bitimince ürün halka mal olur.

Faydalı Model başvurusu için gerekli kriterler.
a.             Yenilik;Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
b.     Sanayiye uygulanabilirlik;Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR
a.     Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
b.     Koruma süreleri farklıdır,
c.     Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha uygun olduğu için tercih edilir.